Achterhoek Food Manifest

Manifest

Platform Achterhoek Food heeft een regionale voedselstrategie met een gezamenlijke AanjaagAgenda, van partners in de regio vastgelegd in een Achterhoek Food Manifest. Ondertekenaars van het manifest geven aan dat zij de ambities steunen en samen acties uitvoeren met en voor inwoners en ondernemers. Via hun eigen projecten, maar ook op het werk en in allerlei sectoren. Zo ontstaat op een natuurlijke wijze en vanuit alle belanghebbenden en inwoners zelf een breed gedragen community, die concrete acties uitvoert.

Partners

De acht deelnemende gemeenten aan het programma LEADER Achterhoek zijn de initiële partners. Daarnaast kunnen alle Achterhoekse netwerkorganisaties met achterban, overheden of grotere instellingen die actief zijn in de hele Achterhoek netwerkpartner worden. We vragen ze om het het manifest ondertekenen, met een bestuurlijk én praktisch aanspreekpunt. De partners krijgen het predicaat ‘Achterhoek Food partner’ en worden zichtbaar op deze website en op evenementen.

Het manifest wordt voor het eerst gepresenteerd op het Achterhoek Food Event eind 2023 met daaropvolgend jaarlijks.

Hoe gaan partners te werk?

Platform Achterhoek Food gaat in gesprek met alle partnerorganisaties die actief zijn binnen alle acht aandachtsvelden rondom ons voedsel: gezondheid, landschap & natuur, milieu & ecologie, dierenwelzijn, sociale verbondenheid, cultuur & identiteit, vernieuwende regio business en wereldwijde voedselvraagstukken.

Bij elk gesprek delen we kennis over de impact die de projecten en eigen voedselkeuzes hebben en vragen we hoe de organisaties kunnen bijdragen aan een duurzamere voedselregio en welke acties zij jaarlijks op de AanjaagAgenda willen zetten. Ook kunnen zij kenbaar maken wat hun wensen zijn en welke hulp zij nodig hebben. De uitkomsten van deze gesprekken vatten we samen in een praktisch uitvoeringsprogramma en een innovatie-agenda.

Wat doen we zelf?

Coördinatie, delen van kennis, initiëren van samenwerking, verbinden van ketenpartijen, met andere woorden het activeren en versterken van acties in het Achterhoek Food netwerk. En natuurlijk verzorgen we de communicatie. En zorgen ervoor dat er jaarlijks een actuele AanjaagAgenda is met concrete activiteiten.

We organiseren jaarlijks inspiratiesessies. Met en voor onze partners in het voorjaar een inspiratiesessie en in het najaar het Achterhoek Food Event met de AanjaagAgenda voor het volgende jaar.

Internationale samenwerking

We zoeken samenwerking met andere internationale regio’s met onderscheidende foodinitiatieven en coördineren de kennisuitwisseling. Zo dragen we tevens bij aan internationale bekendheid van de Achterhoek als foodregio.